Chương Trình Học Diploma Ngành Kinh Doanh Chuẩn Quốc Tế

chuong trinh

Ở các bài viết trước, Quality Training Solution (QTS) đã trình bày tổng quan chương trình học Diploma nói chung cũng như khóa QTS Diploma of Business (BSB50120) – Diploma chuyên ngành Kinh doanh chuẩn quốc tế, với nhiều ưu điểm vượt trội.

Diploma of Business tại QTS bao gồm các môn học cung cấp kiến thức toàn diện, trải đều mọi lĩnh vực ngành Kinh doanh được phân chia thành các nhóm môn A, B, C, E, F. Học viên được lựa chọn 12 trong tổng số 18 môn của chương trình. Trong đó có 5 môn Core unit bắt buộc và 7 môn Elective được chọn từ nhóm A và B. Các môn học đều có mã riêng, tên tiếng Anh lẫn tiếng Việt, tiện cho người học lựa chọn, phù hợp với sở thích, định hướng nghề nghiệp và ưu thế từng người.  Bên cạnh kiến thức, học viên được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế hàng ngày, là “hành trang” hữu ích trong tương lai.

1. Những môn học Core unit bắt buộc trong chương trình QTS Diploma

Để hoàn thành chương trình QTS Diploma, học viên cần hoàn thành 5 môn học bắt buộc trong khung chương trình được quy định bao gồm:

1.1 Develop critical thinking in others – Phát triển kỹ năng tư duy phản biện quốc tế

Môn học cung cấp kỹ năng và kiến thức cần thiết để phát triển kỹ năng tư duy phản biện (bao gồm kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá) và sáng tạo trong bối cảnh nơi làm việc. Đây được xem là kỹ năng chủ chốt giúp học viên trở thành người dẫn dắt và đào tạo nhân sự trong vị trí của team leader hay manager.

Nội dung chính môn học bao gồm:

 • Đánh giá kỹ năng tư duy phản biện và sáng tạo của cá nhân và đội nhóm.
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp khuyến khích ứng dụng tư duy phản biện và sáng tạo.
 • Giám sát và không ngừng cải thiện các hoạt động tư duy phản biện và sáng tạo tại nơi làm việc.

1.2 Manage budgets and financial plans – Quản lý tài chính doanh nghiệp quốc tế

Các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện quản lý tài chính trong một phòng ban hoặc tổ chức, bao gồm việc lập kế hoạch và quản lý tài chính, hỗ trợ và đánh giá hiệu quả các quá trình quản lý tài chính sẽ được cung cấp cho học viên qua môn học này.

Qua đó, học viên có đủ khả năng để chịu trách nhiệm trong việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của doanh nghiệp để đảm bảo rằng chúng được quản lý phù hợp với các mục tiêu tài chính của phòng ban và công ty. 

Nội dung chính môn học bao gồm:

 • Thực hiện và giám sát các kế hoạch quản lý tài chính.
 • Xem xét và đánh giá các kế hoạch quản lý tài chính.
 • Xem xét và báo cáo về việc sử dụng nguồn lực tài chính.

1.3 Manage business resources – Quản lý nguồn lực doanh nghiệp

Quản lý nguồn lực doanh nghiệp
Quản lý nguồn lực doanh nghiệp

Học viên sẽ được đào tạo để quản lý hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp thông qua các tác vụ như phân tích yêu cầu, xây dựng kế hoạch phát triển và phân bổ nguồn lực cũng như xem xét và báo cáo trong môn học này. Đây được xem là một trong bộ kỹ năng quan trọng để quản lý trong doanh nghiệp cũng như trong hoạt động kinh doanh.  

Nội dung chính môn học bao gồm:

 • Phân tích các yêu cầu về nguồn lực.
 • Xây dựng kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp.
 • Phân bổ nguồn lực doanh nghiệp.
 • Xem xét và báo cáo về việc sử dụng nguồn lực trong doanh nghiệp.

1.4 Develop workplace policies and procedures for sustainability – Xây dựng chính sách và thủ tục bền vững tại môi trường làm việc quốc tế

Doanh nghiệp cần những chính sách về tính bền vững để duy trình và phát triển. Do đó người học cần biết cách thức để xây dựng chúng trong quá trình điều hành tổ chức. “Tình bền vững” trong môn học này chủ yếu đề cập đến một cách tiếp cận bao quát rộng hơn, tập trung vào việc giảm thiểu tác động về xã hội, kinh tế và môi trường của tổ chức cũng như chủ động tạo ra giá trị tích cực cho xã hội, kinh tế, và môi trường. 

Nội dung chính môn học:

 • Thiết lập và thực hiện các chính sách bền vững tại nơi làm việc.
 • Kiểm tra và đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các chính sách bền vững tại nơi làm việc.

1.5 Lead communication in the workplace – Nghệ thuật giao tiếp tại nơi làm việc

Hoàn thành môn học này, học viên có đầy đủ kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để dẫn dắt giao tiếp trong môi trường công việc dù ở trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Nội dung chính môn học:

 • Thiết lập các giao thức truyền thông.
 • Phối hợp giao tiếp hiệu quả.
 • Trình bày và đàm phán một cách thuyết phục.
 • Đánh giá lại các hoạt động giao tiếp.

2. Nhóm môn học tự chọn Elective  trong chương trình QTS Diploma

2.1 Nhóm A – Nhóm ngành nhân sự, quản trị, quản lý

Chương trình QTS Diploma yêu cầu học viên phải hoàn thành đủ 7 môn học tự chọn, trong đó bắt buộc có 2 môn thuộc nhóm A.

Manage recruitment and onboarding – Quản lý tuyển dụng và triển khai công việc chính thức cho nhân viên mới

 • Cung cấp kỹ năng và kiến thức cần thiết để xây dựng chính sách và quy trình liên quan đến tuyển dụng, đào tạo sau tuyển dụng và các hoạt động khác nhằm giúp nhân viên mới hiểu, hòa nhập với văn hóa doanh nghiệp,  nâng cao hiệu quả công việc.
 • Môn học gồm 3 phần chính: Develop recruitment and onboarding policies and procedures (Xây dựng các chính sách và quy trình tuyển dụng, triển khai công việc chính thức cho nhân viên mới), Manage recruitment process (Quản lý quy trình tuyển dụng), Manage staff onboarding (Quản lý quy trình nhận việc của nhân viên mới) từng bước hoàn thiện quy trình hoàn thiện hệ thống nhân sự cho doanh nghiệp.

Manage meetings – Quản lý cuộc họp

 • Cung cấp cho học viên những kỹ năng quản lý cuộc họp bao gồm giám sát các quy trình chuẩn bị, chủ trì các cuộc họp, soạn thảo biên bản và báo cáo kết quả cuộc họp.
 • Môn học gồm 3 phần chính: Prepare for meetings (Chuẩn bị cuộc họp), Conduct meetings (Tiến hành cuộc họp) và Follow up meetings (Theo dõi các cuộc họp), với các tiêu chí thực hiện trong từng phần, giúp học viên xây dựng và quản lý hiệu quả, đem đến thành công cho cuộc họp.

Develop administrative systems – Phát triển hệ thống quản lý trong quản trị kinh doanh và quản lý thông tin doanh nghiệp

 • Cung cấp kỹ năng và kiến thức cần thiết để lên đáp ứng yêu cầu của hệ thống quản lý trong quản trị kinh doanh và quản lý thông tin doanh nghiệp.
 • Môn học gồm 3 phần chính: Plan administrative system, Implement administrative system, Monitor administrative system giúp học viên nắm bắt được quy trình từ lên kế hoạch – thực hiện – giám sát hệ thống quản lý trong quản trị kinh doanh và quản lý thông tin doanh nghiệp.

Undertake project work – Thực hiện dự án

 • Giúp học viên thực hiện một dự án từ đơn giản đến phức tạp bao gồm từ việc xây dựng kế hoạch, giám sát và quản lý đến bước hoàn thiện và đánh giá dự án sau khi hoàn thành để rút ra các bài học cho tương lai.
 • Môn học gồm 4 phần chính: Establish project parameters (Thiết lập các thông số dự án), Develop project plan (Xây dựng kế hoạch dự án), Administer and monitor project (Quản lý và giám sát dự án), Finalise and review project (Hoàn thiện và đánh giá dự án).

Manage business risk – Quản lý rủi ro doanh nghiệp

 • Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học quản lý rủi ro trong bất kỳ bối cảnh trong một tổ chức, đơn vị, khu vực kinh doanh trong mọi ngành nghề lĩnh vực.
 • Môn học gồm 4 phần chính: Establish risk context (Phân tích khả năng rủi ro trong bối cảnh kinh doanh), Identify risks (Xác định rủi ro), Analyse risks ( Phân tích rủi ro), Select and implement treatments (Lập và đánh giá kế hoạch quản lý rủi ro).

Manage business operational plans – Hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp quốc tế

 • Cung cấp kiến thức và kỹ năng tương đối rộng để hỗ trợ người học phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong môi trường quốc tế
 • Môn học gồm 3 phần chính: Establish operational plan (Xây dựng chiến lược kinh doanh), Manage resource acquisition (Quản lý nguồn lực), Monitor and review operational performance (Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh). Các môn kể trên phù hợp với những bạn có năng lực quản lý, trí nhớ tốt, yêu thích công việc liên quan đến quản lý và lập kế hoạch công việc cho hệ thống hành chính của doanh nghiệp hoặc phòng ban.

2.2 Nhóm B – Nhóm ngành Nhân sự – Tối đa hóa nhân lực của nhân viên

Tối đa hóa nhân lực của nhân viên
Tối đa hóa nhân lực của nhân viên

 

2 môn học trong nhóm B tập trung vào cách để các nhà quản lý phát triển năng lực của nhân sự thông qua các chính sách hỗ trợ và giám sát hiệu suất công việc.

Manage personal and professional development – Quản lý phát triển bản thân và sự nghiệp 

 • Cung cấp kỹ năng và kiến thức để người học có thể triển khai tốt các chính sách và quy trình hỗ trợ nhân sự về mặt chuyên môn trong môi trường doanh nghiệp quốc tế.
 • Môn học gồm 3 phần chính: Manage work goal development (Quản lý nhu cầu phát triển mục tiêu nghề nghiệp/chuyên môn của nhân viên), Facilitate achievement of work priorities (Quản lý ưu tiên công việc), Develop and maintain professional competence (Phát triển và duy trì năng lực chuyên môn).

Manage people performance – Quản lý hiệu suất nhân viên

 • Giúp người học tối ưu hiệu suất làm việc của nhân viên trong môi trường kinh doanh quốc tế trên vai trò là người quản lý.
 • Môn học gồm 4 phần chính: Allocate work (Phân bổ công việc và nguồn lực), Assess performance (Đánh giá hiệu quả), Provide feedback (Phản hồi), Manage follow up (Quản lý theo dõi hiệu suất công việc sau đánh giá).

2.3 Nhóm C – Nhóm ngành đổi mới, sáng tạo trong môi trường là việc

Establish innovative work environments – Thiết lập môi trường làm việc quốc tế năng động đổi mới sáng tạo

 • Cung cấp kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để tạo ra một môi trường cho phép và hỗ trợ ứng dụng thực tiễn đổi mới sáng tạo chuẩn quốc tế, tập trung vào cách tiếp cận toàn diện để tích hợp đổi mới trong tất cả các khía cạnh của công việc.
 • Môn học gồm 3 phần chính: Establish work practices (Xây dựng các chính sách và quy tắc làm việc), Create an innovative environment (Tạo dựng môi trường làm việc sáng tạo), Implement innovative work environment (Thực hiện và duy trì môi trường làm việc với văn hóa đối mới sáng tạo), Share and evaluate innovative ideas and work environment (Chia sẻ và đánh giá những ý tưởng và môi trường làm việc đôi mới).

2.4 Nhóm E – Nhóm ngành marketing – Quản lý dịch vụ khách hàng

Nhóm E tuy chỉ có 2 môn học nhưng cung cấp toàn diện cho người học về ngành Marketing. Đây là nhóm môn học dành cho những người có năng lực và muốn trở thành Marketer chuyên nghiệp với khả năng mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Nội dung chi tiết về nhóm môn này như sau:

Identify and evaluate marketing opportunities – Nhận biết và đánh giá các cơ hội marketing

 • Cung cấp kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để người quản lý có thể dựa trên số liệu sẵn có về thị trường để xác định, đánh giá và tận dụng các cơ hội mang lại lợi nhuận từ hoạt động marketing..
 • Môn học có 3 phần chính: Explore marketing opportunities (Xác định cơ hội marketing), Evaluate marketing opportunities (Đánh giá cơ hội), Evaluate required changes to current operations (Đánh giá những thay đổi cần thiết trong hoạt động marketing hiện tại), giúp học viên đạt được các tiêu chí như phân tích thông tin về thị trường, nghiên cứu thị trường tiềm năng hay xác định lợi tức đầu tư có thể xảy ra.

Manage organisational customer service – Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng 

 • Cung cấp kiến thức và kỹ năng quản lý nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng thông qua việc hiểu khách hàng, đúng kênh và nghiệp vụ chăm sóc của nhân viên.
 • Môn học có 3 phần chính:  Establish customer requirements (Xác định yêu cầu của khách hàng), Deliver quality products and services (Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng), Evaluate customer service (Đánh giá và hoàn thiện dịch vụ khách hàng).

2.5 Nhóm F – Nhóm ngành ứng dụng công nghệ vào quản lý doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động kinh doanh 

Nhóm ngành ứng dụng công nghệ vào quản lý doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động kinh doanh 
Nhóm ngành ứng dụng công nghệ vào quản lý doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động kinh doanh

Use digital technologies to collaborate in a work environment – Ứng dụng công nghệ kỹ thuật số để phối hợp trong môi trường công việc

 • Cung cấp kiến thức và kỹ năng cho người học hiểu những kiến thức về công nghệ kỹ thuật số cơ bản và ứng dụng thành thạo vào quá trình làm việc nhóm từ xa.
 • Môn học có 3 phần chính: Review existing digital technology use in the business (Đánh giá việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số sử dụng trong doanh nghiệp), Identify opportunities to implement digital technologies for workplace collaboration (Xác định các cơ hội triển khai công nghệ kỹ thuật số tại nơi làm việc), Implement and use digital technologies to collaborate in the workplace (Triển khai và sử dụng các công nghệ kỹ thuật số trong doanh nghiệp).

Review organisational digital strategy – Quản lý và đánh giá chiến lược truyền thông số của tổ chức

 • Cung cấp kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để quản lý và đánh giá chiến lược truyền thông số của doanh nghiệp và đánh giá những chiến lược có thể đem lại những đột phá mới khi áp dụng.
 • Môn học có 5 phần chính: Develop plan for review of digital strategy (Xây dựng và đánh giá chiến lược truyền thông số), Collect review information (Thu thập thông tin đánh giá),  Analyse the collected information (Phân tích thông tin đánh giá), Determine review findings and outcomes (Đánh giá kết quả thu thập được), Document and distribute outcomes and recommendations of review (Báo cáo và đề xuất giải pháp).

Tất cả khóa học tại QTS đều được xây dựng với kiến thức chuẩn Úc, kết hợp phương pháp học hiện đại, năng động:

 • Lớp học giao tiếp toàn cầu, với 100% giảng viên bản xứ (Anh, Úc, Mỹ), kỹ năng sư phạm chuyên nghiệp, vốn kiến thức sâu rộng chuyên ngành Kinh doanh.
 • Phương pháp học Blended-Learning, linh hoạt 24/7, học mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị.
 • Đội ngũ học vụ giàu kinh nghiệm, tận tâm, hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc 24/7.

Tìm hiểu thêm về QTS Diploma chuyên ngành kinh doanh Australia

Bạn cần đủ 16 tuổi, có trình độ tiếng Anh tương đương Ielts 5.5 để có thể đăng ký và theo học. Học viên được lựa chọn 12 trong tổng số 18 môn. Các môn học đều có mã riêng, tên tiếng Anh lẫn tiếng Việt để tiện cho việc lựa chọn, tùy vào sở thích, định hướng nghề nghiệp và năng lực riêng từng người. Học viên được rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế hàng ngày là “hành trang” hữu ích trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

KẾT NỐI 1_1 CÙNG CÁC ĐẠI DIỆN ĐẠI HỌC ÚC

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VỚI BAN GIÁO SƯ ÚC

Chương trình định hướng và hỗ trợ du học Úc năm 2023 - QTS Study Abroad